ระบบแจ้งความประสงค์การสอบใหม่ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ปิดระบบ


ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 4784 คน
ประสงค์สอบใหม่ 3670 คน (76.71%)
ประสงค์ใช้ผลการสอบเดิม 536 คน (11.20%)

ยังไม่แจ้งความประสงค์ 578 คน (12.08%)


หมายเหตุ เฉพาะรายวิชา การคิดเชิงออกแบบ (0043001)
Development by Information and Tecnology Division , General of Education Mahasarakham Univeristy