ศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-Testing Center , General Education Mahasarakham University

กรุณาเลือกเพื่อทำการเข้าสอบ

E-TESTING1

E-TESTING2

E-TESTING5กลุ่มงานบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป geinnovation@msu.ac.th
หากพบข้อสอบมีปัญหาติดต่อผ่านสายด่วนออนไลน์ ที่ Line Official Smiley face